SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Občianske združenie - Zachovanie pamiatky Jura HroncaToto združenie sa hlási k odkazu významného slovenského matematika a zakladateľa vysokého školstva na Slovensku. Prioritným cieľom združenia je získanie finančných prostriedkov na údržbu rodného domu akademika Jura Hronca.

Názov občianskeho združenia v plnom znení:

Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca.

- sídlo občianskeho združenia :
Obecný úrad
049 24 Gočovo 92
Okr. Rožňava

- predseda občianskeho združenia: prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

- IČO: 35563290

- Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., č.ú. 1909714253/0200

„ Práca Vám vyplní život, bez ktorej je on prázdny. Obsah života natrvalo nenaplní nijaká zábava. Preto pracujte, tvorte, dúfajte a vydržte, len tak budete šťastný.“

Jur Hronec

 


Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá vznikla registráciou na Ministerstve vnútra SR. Právne pomery združenia sa riadia zákonom 83/1990 Zb.

Dôvody vzniku Občianskeho združenia
Dr.h.c. Prof. RNDr. Jur HRONEC, DrSc (1881 - 1959) sa narodil a je pochovaný v Gočove.
Zachoval sa jeho rodný dom, v ktorom je zriadená pamätná izba. Celý dom je v nedôstojnom stave a potrebuje rekonštrukciu.
Jur Hronec bol významnou osobnosťou slovenských školských, kultúrnych a národných dejín. O jeho živote a diele je zmienka aj v anglickej encyklopédii.

Z jeho významnejších funkcií a činností uvádzame:
- nestor slovenských matematikov, autor prvých slovenských vysokoškolských matematických učebníc,
- súkromný docent na Karlovej univerzite v Prahe (1923),
- profesor českého vysokého učenia technického v Brne (1924-1937),
- zakladateľ a prvý rektor Štátnej vysokej školy technickej v Košiciach (1938), neskôr trojnásobný rektor tejto školy v Bratislave,
- dekan vysokej školy obchodnej v Bratislave
- dekan pedagogickej fakulty a profesor prírodovedeckej fakulty v Bratislave,
- dopisujúci člen Kráľovskej spoločnosti náuk v Prahe,
- člen Moravskej akadémie vied v Brne,
- predseda Matice Slovenskej (1945-1954),
- zakladajúci člen Slovenskej akadémie vied a jeden z jej prvých akademikov,
- predseda Slovenského národného múzea a umeleckej rady,
- predseda komisie pre založenie Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1946)
- prvý predseda Jednoty čsl. matematikov na Slovensku,
- prvý čestný doktor Slovenskej univerzity,
- nositeľ dvoch národných cien a mnohých vyznamenaní

Dokumenty o jeho živote a diele chceme po rekonštrukcii umiestniť v jeho rodnom dome, aby sa široká domáca a zahraničná verejnosť vedela komplexne zoznámiť s jeho činnosťou.  Uvažujeme o nákupe vhodných exponátov, ktoré by rodný dom zatraktívnili. Chceme propagovať (knižne, rozhlasom, TV filmami, kultúrnymi podujatiami) jeho odkaz. V tomto budeme spolupracovať s Ministerstvom kultúry, Ministerstvom školstva a vedy SR, ústavmi SAV, vysokými školami, Maticou slovenskou a zahraničnými Slovákmi.

Členstvo nadácie
Členom združenia môže byť každý občan, bez ohľadu na štátnu, národnú, politickú, konfesionálnu či spoločenskú príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami združenia a je pripravený ich napĺňať. Podľa zák. č. 83/1990 Zb. môžu byť členmi združenia aj právnické osoby.